Đưa ghệ đi some đổi gió trong 1 motel
Á á – dù có bị chịch em vẫn yêu a lắm